Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Piql_Slovakia_logo-300x61-1.jpg

V roku 2015 sme sa prostredníctvom spoločnosti FilmStor s. r. o. stali licencovaným partnerom nórskej spoločnosti Piql AS, vďaka ktorej FilmStor s. r. o. prináša na slovenský trh projekt unikátneho riešenia dlhodobého ukladania a archivácie elektronických dát.

Cieľom projektu je ponuka riešenia dlhodobého ukladania a archivácie elektronických dát patentovanou technológiou zápisu a čítania dát na off line médium – špeciálne vyvinutý filmový pás. Riešenie, ktoré prinášame predstavuje okrem ekonomických úspor aj bezpečný a dlhodobo garantovaný spôsob ochrany uložených dát a je možné ho úspešne aplikovať tak vo verejnej ako aj v súkromnej sfére.

V roku 2021 sme našu účasť v tomto projekte ukončili s tým, že projekt úspešne pokračuje ďalej vo vlastníckej štruktúre spoločnosti boneheadz a.s..

www.piql.com/sk


Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je ekonaks.jpg

V roku 2010 našu skupinu UNITED EXPORTS zaujala téma ekologického spracovania plastových odpadov na ropné frakcie. Po optimistickom začiatku a skúsenostiach poľských partnerov, s ktorými sme uzavreli zmluvy na základe ich reálnej prevádzky, sme na slovenskom trhu zistili, že domáce podmienky sú úplne odlišné, čo sa týka najmä spracovania odpadov a dostupnosti triedeného plastového odpadu. Pripravili sme projekt v portfóliu spoločnosti EKONAKS SLOVAKIA a. s. do fázy obstarania výrobnej haly v Trnave, avšak po reálnom zvážení rozsahu investície a jej návratnosti, ale najmä s ohľadom na nedostupnosť triedeného plastového odpadu, sme s partnermi v roku 2012 spoluprácu ukončili.


Spoločnosť BORA DEVELOPMENT s. r. o. bola od roku 2015 dcérskou spoločnosťou spoločnosti UNITED EXPORTS s. r. o. a jej hlavnou činnosťou bol realitný biznis. Prvou významnou akvizíciou spoločnosti BORA DEVELOPMENT s. r. o. bola kúpa priemyselného areálu bývalých sklární vo Valaskej Belej (okres Prievidza). Spoločnosť BORA DEVELOPMENT s. r. o. koncom roku 2022 tento areál odpredala domácemu investorovi. S ohľadom na skutočnosť, že predmet činnosti spoločnosti bol naplnený, jediný spoločník – spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. rozhodol o jej zrušení a vstupe do likvidácie.


Ďalším ekologickým projektom skupiny PALČO BROKERS a neskôr UNITED EXPORTS bolo v roku 2009 spustenie výroby papierových obalov na tekuté nápoje a potraviny pod hlavičkou spoločnosti GLOBAL ECO PACK s. r. o.. Po analýze trhu s papierovými obalmi sme identifikovali potenciál ich výroby a predaja a investovali do projektu spolu s našim dlhoročným obchodným partnerom. Technológiu obstaranú v Číne sme umiestnili do prázdnych hál po ukončenom projekte sklární vo Valaskej Belej. Napriek spusteniu výroby a čiastočnému úvodnému úspechu s predajom výrobkov, sme nakoniec projekt vyhodnotili ako neperspektívny a projekt sme v roku 2016 ukončili.


Úspešným projektom skupiny UNITED EXPORTS bol projekt franchising-ového zastúpenia spoločnosti GULF International na slovenskom a českom trhu. Po niekoľkoročnom partnerstve a úspešnom náraste obratu sme podiel skupiny UNITED EXPORTS v spoločnosti Fuel Traders Corporation s.r.o. v roku 2015 predali.

Spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. vstúpila do projektu v roku 2012 a v spolupráci s bankou finančne pomohla vo väčšej miere naštartovať nákup a predaj pohonných hmôt nielen čerpacím staniciam, ktoré už boli vo farbách GULF, ale obchodníci z firmy postupne získavali väčší a väčší podiel klientov na trhu.

V roku 2014 sme v rámci väčšej stability a bonity spoločnosti navýšili základné imanie spoločnosti a zlúčili sme činnosť obchodu s palivami s firmou Oil Traders Corporation s.r.o. do jednej veľkej firmy GULF na slovenskom a českom trhu s potenciálom znásobiť objem predaja pohonných hmôt, olejov a aditív.

Účasť skupiny UNITED EXPORTS v obidvoch projektoch bola ukončená v roku 2015.


V roku 2007 bola spoločnosť v skupine PALČO BROKERS – spoločnosť BORA GROUP, s.r.o. oslovená s ponukou na vykonávanie komplexnej správy niektorých nehnuteľností v majetku Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Bratislave (CZ ECAV). Napriek tomu, že sa jednalo najmä o bytové domy s nebytovými priestormi a napriek značnému množstvu neriešených a otvorených otázok a výziev v ponúkanom projekte, uzatvorila spoločnosť BORA GROUP, s.r.o. s CZ ECAV zmluvu o výkone správy nehnuteľností na ulici Konventná 14, Panenská 27, Panská 8 a Zámočnícka 7 v Bratislave.

Tieto činnosti vykonávala spoločnosť BORA GROUP, s.r.o. pre CZ ECAV do roku 2010. Spoločnosť BORA GROUP, s.r.o. okrem správy nehnuteľností zabezpečovala pre CZ ECAV aj celý rad špecifických odborných a poradenských činností v oblasti vysporiadania pohľadávok CZ ECAV a riešenia vlastníckych vzťahov CZ ECAV s inými subjektami. Táto úspešná spolupráca pokračovala až do roku 2012 a v niektorých oblastiach čiastočne pokračuje až dodnes.


V rámci skupiny PALČO BROKERS sme aj s ďalším obchodným partnerom vstúpili do projektu výroby olovnatého krištáľového skla, ktorého výroba mala vo Valaskej Belej dlhoročnú tradíciu, na ktorú mali záujem noví investori nadviazať. Od roku 2003 sklársku výrobu vo Valaskej Belej zastrešovala spoločnosť KELLI, s.r.o. (neskôr KELLI, a.s.), od roku 2005 pod novým obchodným menom CRYSTAL BELA, a.s.. Úspešná výroba, investície do technológií a predaj produktov však boli plne zasiahnuté dopadmi ekonomickej krízy v rokoch 2008-2009, čo sa odrazilo aj na činnosti spoločnosti, ktorá vstúpila v roku 2010 do konkurzu, ktorý bol ukončený v roku 2016.

Identickým príbehom prešla aj spoločnosť SLOVGLASS, a.s., ktorá od roku 2006 zastrešovala sklársku výrobu v rámci holdingu SLOVGLASS, do ktorého patrili výrobné závody v Poltári (olovnaté sklo), v Katarínskej Huti (sodo-draselné sklo) a vo Valaskej Belej (olovnaté sklo). Na úrovni holdingu SLOVGLASS bolo zabezpečované strategické riadenie a rozhodovanie v oblasti ekonomiky, personalistiky, marketingu a obchodu všetkých troch výrobných závodov, ktoré v čase svojho najvýznamnejšieho rozvoja zamestnávali takmer 1 300 zamestnancov.

V spoločnosti SLOVGLASS, a.s. pôsobila aj skupina PALČO BROKERS a neskôr UNITED EXPORTS a to od roku 2006 do roku 2013, kedy bol ukončený konkurz aj tejto spoločnosti.

Na pôvodnú sklársku výrobu v takom rozsahu, v akom bola prevádzkovaná v minulosti vo Valaskej Belej a v Poltári sa prakticky žiadnemu investorovi dodnes nepodarilo nadviazať.